ALGEMENE VOORWAARDEN DUOSHOP

Artikel 1. Toepasselijkheid

1.1 Als klant van Duoshop gaat u automatisch akkoord met de algemene voorwaarden die Duoshop aan haar dienstverlening heeft verbonden.
1.2 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en prijsopgaven van Duoshop en op alle bestellingen die u bij Duoshop verricht en op alle overeenkomsten tussen de opdrachtgever en Duoshop.
1.3 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever, inkoopvoorwaarden daaronder begrepen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij en voor zover de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk door Duoshop is aanvaard.

Artikel 2. Totstandkoming van de overeenkomst

2.1 Alle door Duoshop gedane aanbiedingen en prijsopgaven, ook die op de website, zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
2.2 De overeenkomst bij bestellingen op de website van Duoshop komt tot stand op het moment dat u per e-mail de orderbevestiging van Duoshop ontvangt nadat u via de website de bestelling hebt geplaatst.

Artikel 3. Prijzen

Alle prijsopgaven van Duoshop en alle bedragen die door Duoshop aan de opdrachtgever in rekening worden gebracht, zijn inclusief BTW, in euro's, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld (onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen en typefouten). Indien van toepassing kan de BTW op de aangifte omzetbelasting worden verrekend.

Artikel 4. Betaling

Met iDEAL betalen is bij Duoshop gratis.


Artikel 5. Herroepingsrecht, ruilen en retouren

5.1 U heeft te allen tijde het recht de aankoop, binnen 7 dagen na ontvangst van de bestelling, zonder opgaaf van reden ongedaan te maken/te ontbinden. Vraag voordat u een artikel terugstuurt altijd eerst een retourformulier aan.
5.2 Artikelen dienen compleet en in oorspronkelijke en deugdelijke verpakking te zitten. Artikelen die beschadigd of gebruikt zijn, of waarvan de verzegeling verbroken is, komen niet voor ruiling of restitutie in aanmerking.

Artikel 6. Klachten en vragen

6.1 Voor klachten en vragen kan de opdrachtgever terecht bij de Duoshop, telefoon 026 - 333 6847, email info@duoshop.nl.
6.2 Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen binnen 7 dagen na ontvangst van de goederen of, indien de klacht geen betrekking heeft op de goederen zelf, binnen bekwame tijd nadat het feit waarover de opdrachtgever een klacht heeft zich heeft voorgedaan, volledig en duidelijk omschreven gemeld te worden.
6.3 Duoshop beantwoordt klachten zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen een termijn van 7 kalenderdagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, zal Duoshop binnen de termijn van 7 kalenderdagen antwoorden met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 7. Aansprakelijkheid en garanties

7.1 Afbeeldingen kunnen afwijken van het geleverde exemplaar. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.
7.2 Duoshop sluit iedere aansprakelijkheid uit voor schade die het gevolg is van verlies van data die op de bij Duoshop bestelde dragers opgeslagen wordt. U dient er zelf voor zorg te dragen dat u een back-up van de data maakt en/of andere maatregelen treffen om verlies van data te voorkomen.
7.3 Duoshop sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit of verband houdt met enige tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst, met uitzondering van aansprakelijkheid voor directe schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van Duoshop of door Duoshop ingeschakelde derden.
7.4 Mocht, onverminderd het in de vorige leden bepaalde, enige aansprakelijkheid van Duoshop worden aangenomen, dan is deze schade beperkt tot de netto factuurwaarde van de door Duoshop geleverde goederen.
7.5 De persoonlijke informatie (persoonsgegevens) van opdrachtgever wordt niet verkocht of doorgespeeld aan derden. De persoonsgegevens van opdrachtgever worden veilig opgeslagen in een niet-publiek toegankelijke database van Duoshop en worden uitsluitend gebruikt ten behoeve van de uitvoering van de bestelling en overeenkomst. Transactiegegevens worden versleuteld over internet verstuurd.

Postadres Duoshop
Postbus 170
6860 AD Oosterbeek

KvK Arnhem: 09174375
T 026 333 6847
E info@duoshop.nl

© 2015 - 2022 Duoshop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel